Poučení klienta dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 253/2008 Sb.“ či „AMLZ“)

Advokát je povinnou osobou podle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a dle tohoto zákona je povinen provádět opatření podle tohoto zákona a dalších předpisů, mimo jiné provádět identifikaci a kontrolu klienta. Za tímto účelem je povinen shromažďovat a uchovávat osobní údaje klienta a pořizovat kopie dokladů, z nichž tyto údaje ověřil.

1. Rozsah zpracovávaných údajů

Všechna jména a příjmení, rodné číslo, a nebylo-li přiděleno, datum narození a pohlaví, dále místo narození, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; jde-li o podnikající fyzickou osobu, též její obchodní firma, odlišující dodatek nebo další označení, sídlo a identifikační číslo osoby.

2. Doba zpracování údajů

Osobní údaje jsou zpracovány po dobu 10 let po uskutečnění obchodu mimo obchodní vztah nebo ukončení obchodního vztahu.

3. Účel zpracování údajů

Účelem zpracování osobních údajů je plnění zákonných povinností v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

4. Forma zpracování údajů

Osobní údaje mohou být za uvedeným účelem zaznamenávány jak v elektronické, tak listinné podobě spolu s dokumenty ověřujícími pravdivost údajů. Z dokladů, z nichž byly údaje ověřeny, mohou být pořizovány kopie a mohou být archivovány.

5. Poučení o právech nositele údajů a jeho možnostech zpracování údajů omezit nebo vyloučit

Nositel údajů má právo omezit nebo vyloučit zpracování údajů pouze v zákonem stanovených případech v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováváním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 110/2019 Sb.“), a zákonem č. 253/2008 Sb. (AMLZ).

6. Poučení o předávání osobních údajů

Osobní údaje mohou být předávány pouze za podmínek stanovených GDPR, zákonem č. 110/2019 Sb. a zákonem č. 253/2008 Sb. (AMLZ).

7. Poučení o orgánu dozoru

Orgánem dozoru ve shora uvedených případech je Česká advokátní komora a Finanční analytický úřad.

Kontaktní osoba pro účely plnění povinností v oblasti AML:

JUDr. Martin Slivoně, advokát
sídlo: Plovární 478/1, 301 00 Plzeň 3
email: akslivone@akslivone.cz