Ochrana osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů:

JUDr. Martin Slivoně
IČO: 06077170
Plovární 478/1
301 00 Plzeň
akslivone@akslivone.cz

Jaké údaje o Vás shromažďuji?
U svých klientů:

1) jméno a příjmení,
2) adresa bydliště/sídla,
3) adresa elektronické pošty,
4) IČ, DIČ,
5) telefonní číslo a
6) bankovní účet.

U zájemců o právní služby shromažďuji pouze:

1) jméno a příjmení,
2) pokud bylo uvedeno, tak telefonní číslo a
3) adresa elektronické pošty

Jak jsem získal Vaše údaje:

Vaše osobní údaje jsem získal přímo od Vás, případně z veřejně dostupných registrů a rejstříků.

Z jakého důvodu shromažďuji Vaše osobní údaje:

Provádím zpracování Vašich osobních údajů, jelikož je to nezbytné pro plnění smlouvy mezi námi a dále provádím zpracování Vašich osobních údajů za účelem plnění svých zákonných povinností.

Vaše osobní údaje tedy potřebuji a zpracovávám za následujícím účelem:

1) uzavření smlouvy o právní službě (či jiné obdobné smlouvy),
2) poskytování právních služeb,
3) řešení reklamací, pojistných událostí či soudního řízení,
4) komunikaci s Vámi a
5) odpovědi na poptávku po mých službách (kontaktní formulář)
6) plnění svých zákonných povinností

Právní titul

Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění smlouvy o právní službě, kterou jsem s Vámi uzavřel nebo se chystám uzavřít. Právním základem pro zpracování osobních údajů je plnění zákonné povinnosti (např. povinnost archivovat některé dokumenty (daňové doklady apod). Právním základem pro zpracování osobních údajů je též můj oprávněný zájem. Osobní údaje budu dále zpracovávat i po skončení smluvního vztahu, a to zejména z důvodu možných soudních řízení, reklamací či uplatnění nároku u pojišťovny.

Předání informací třetím osobám

Osobní údaje jsou předávány třetím subjektům a jsou jimi zpracovávány, a to na základě uzavřených smluv mezi mnou a třetí osobou, a to vždy v souladu s příslušnými zákony a nařízeními.

Zpracovatelem, jiným správcem nebo třetí osobou, kterým jsou osobní údaje předávány a jsou jimi zpracovány, jsou:

1) advokáti pověření substitučním zastoupením,
2) pojišťovna, pokud dojde k pojistné události,
3) účetní při zpracování účetní dokumentace,
4) držitel poštovní licence pro přepravu zásilek.

Nebylo zřízeno místo pověřence pro ochranu osobních údajů
Jak dlouho si ponechám Vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje si ponechám po dobu trvání smlouvy mezi námi. Po skončení smluvního vztahu budu zpracovávat Vaše osobní údaje po dobu 5 let, a to z důvodu, jelikož mi uvedené ukládá zákon či stavovský předpise.

Je poskytnutí osobních údajů nutné?

Poskytnutí Vašich osobních údajů, jakož i uzavření smlouvy, je dobrovolné a zcela na Vás. Avšak pokud mi vaše osobní údaje neposkytnete, pak s Vámi nebudu moci uzavřít smlouvu o právní službě či jinou obdobnou smlouvu.

Jaká máte práva?

1. Právo na informace - Máte právo na informace (např. proč a jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje apod.). V mém případě nedochází k automatizovanému rozhodování.

2. Právo na přístup k osobním údajům - Máte právo na přístup k Vašim osobním údajům a dále právo požadovat informaci, zda a případně za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracovávám. O tomto Vám vystavím potvrzení na Vaši žádost.

3. Právo na opravu - Máte právo se domáhat toho, abych opravili bezodkladně Vaše nepřesné osobní údaje.

4. Právo na výmaz - Máte právo rovněž na to, abychom vymazali Vaše osobní údaje, pokud: i) Vaše osobní údaje již nepotřebuji, ii) vznesete námitky proti zpracování, iii) osobní údaje zpracovávám protiprávně a iv) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

5. Právo na omezení zpracování - Vaše osobní údaje bude zpracovávat omezeně, pokud: i) budete namítat jejich přesnost, a to po dobu potřebnou k ověření, ii) je zpracovávám proti zákoně, avšak si nepřejete jejich výmaz, ale jen omezení jejich použití, iii) vznesete námitku proti zpracování.

6. Právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem automatizovaného rozhodování - Právem na přenositelnost údajů se rozumí veškerá Vaše práva obsažená v čl. 20 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Máte právo získat své osobní údaje, které mi byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

7. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování - Rovněž máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování. V mém případě neprobíhá automatizované rozhodování ani profilování.

8. Právo podat stížnost u dozorového úřadu nebo vznést námitku - Můžete též kdykoliv podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665, web: www.uoou.cz.

9. Právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů - Je-li pravděpodobné, že následkem porušení mého zabezpečení bude vysoké riziko pro Vaše práva a svobody, oznámím Vám toto porušení bez zbytečného odkladu. Pokud se vysoké riziko neprojeví, pak informace o porušení Vám nemusím předávat.

10. Právo odvolat souhlas, pokud ke zpracování dochází na základě souhlasu - Máte právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, které jsou námi na základě tohoto souhlasu zpracovávány.

Kde mohu uplatnit svoje práva, případně podat stížnost?

Pokud chcete uplatnit svoje výše uvedená práva, pak tak můžete učinit na email: akslivone@akslivone.cz. Můžete též kdykoliv podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, adresa Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665, web: www.uoou.cz.